Privacyverklaring van de Stichting ter ondersteuning van het GOC Parkstad.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting ter ondersteuning van het Geüniformeerd Ontmoetings Centrum Parkstad (hierna: het GOC) verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs, bezoekers en andere geïnteresseerden.

Indien u om welke reden dan ook persoonsgegevens aan het GOC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

 • Verantwoordelijke:
  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, de Functionaris Gegevensbescherming, is: de secretaris van het GOC. Deze is bereikbaar via secretaris@goc-parkstad.nl
 • Welke gegevens verwerkt het GOC en voor welk doel:
  Voor de registratie van de vrijwilligers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) Voor- en achternaam;
  b) adresgegevens;
  c) telefoonnummer;
  d) e-mailadres;
  Het GOC verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over werkzaamheden en activiteiten die u voor het GOC uitvoert, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • Bewaartermijnen:
  Het GOC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal het GOC de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 • Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het GOC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  Indien het GOC voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Zal het GOC met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst afsluiten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.
 • Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
  Via de secretaris (secretaris@goc-parkstad.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het GOC zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien het GOC uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kan u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@goc-parkstad.nl). Het GOC zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal het GOC u hiervan op de hoogte brengen.Indien u klachten heeft over de wijze waarop het GOC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@goc-parkstad.nl) of het bestuur (info@goc-parkstad.nl) Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op een bevoegde rechter.Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan het bestuur (info@goc-parkstad.nl).
 • Wijzigingen:
  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.