Het evenement

Veteranendag Kerkrade

Veteranendag Kerkrade (afgekort: VdK) is een evenement waarbij we onze erkenning en waardering tonen voor veteranen binnen hun gemeente Kerkrade voor hun inzet voor vrede en veiligheid in de wereld. Vanuit de kant van de Veteranen wordt er informatie gegeven over diverse vredesmissies en de invloed daarvan. De succesvolle eerste editie van Veteranendag Kerkrade heeft plaatsgevonden op zaterdag 06 oktober 2018 in Kerkrade. Op 10 juli 2021 zal de vierde editie op het Berenbos plaatsvinden.

Deze dag valt onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur van het Geüniformeerden Ontmoetings Centrum Parkstad / Wounded Warriors Zuid (kortweg: GOC), welke hiervoor een werkgroep in het leven heeft geroepen.

Doel Veteranendag Kerkrade

Erkennen en waardering voor de Kerkraadse* Veteraan en thuisfront.
Omdat we een veteranendag voor Kerkrade organiseren, wordt deze groep specifiek benoemd. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt in uitzending, woongebied of nationaliteit. Eenieder die veteraan is, zal welkom zijn. En natuurlijk zijn alle belangstellenden ook van harte welkom.

Het weg nemen van de drempel tussen veteranen, hun thuisfront en de samenleving

Laagdrempelige ontmoetingen arrangeren, om (h)erkenning en waardering te kunnen tonen

Organisatie

VdK is een evenement onder auspiciën van de stichting GOC Parkstad / Wounded Warriors Zuid, welke de organisatie heeft uitbesteed aan een werkgroep welke is samengesteld uit veteranen (leden van GOC Parkstad), aangevuld met burgers, ieder met hun eigen inbrengen specialiteit. Aan het hoofd van deze werkgroep staat een bestuur, bestaande uit een bestuursvoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het stichtingsbestuur vormt de juridische rechtspersoon.
Hierbij verwijzen we naar de oprichtingsstatuten.

VdK coördinatieteam van de dag:

    • Henk Flas – Voorzitter – 06-84803855

Kernwaarden

De werkgroep hanteert bij de uitvoer van haar activiteiten de volgende kernwaarden:

De stichting garandeert dat de totale opbrengst van door de sponsors/donateurs bijeengebrachte sponsorgelden toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting;

Geen bestuur, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enige stoffelijk voordeel uit het evenement en zal er altijd naar streven hier intrinsiek gemotiveerd zo mee om te gaan;

De werkgroep blijft onafhankelijk en zal zich niet blijvend verbinden aan wie of wat dan ook. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de werkgroep geen exclusiviteit zal verlenen aan een sponsor of een deelnemer;

De werkgroep zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de veteraan en haar thuisfront voor ogen houden;

Zorgvuldig en respectvol en vanuit volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar met vrijwilligers en deelnemers omgaan;

Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en om bij te dragen wat past binnen je vermogens, waar onze doelen steeds leidend zijn. Hierbij hoort ook voorbeeldgedrag tijdens activiteiten;

Jaarlijks zal de werkgroep op de website (en social media) van GOC Parkstad publiceren welke projecten en activiteiten worden ondernomen

Aansturing, verantwoordelijkheid en besluitvorming

De organisatie van VdK is primair verantwoordelijk voor de communicatie en communiceren hun activiteiten via hun eigen middelen en kanalen. Communicatie van de gemeente Kerkrade is in deze ondersteunend. In planning van de gemeente Kerkrade worden de communicatiemomenten en middelen afgestemd en vastgesteld.

Communicatiemiddelen

Om het evenement te promoten wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen en middelen. De gemeente Kerkrade en de werkgroep VdK maken ieder gebruik van hun eigen communicatiemiddelen. Er wordt gebruik gemaakt van een basistekst zodat een eenduidige boodschap uitgedragen wordt.

De volgende communicatiemiddelen worden hierbij gebruikt van de gemeente:

Stadsjournaal:
Informatie over het evenement
Informatie voor omwonende

Pers(berichten): Wethouder Tim Weijers zal namens de gemeente Kerkrade zorgen voor beantwoording van vragen. Alle primaire berichtgeving en beantwoording van persvragen verloopt via de werkgroep/coördinatie VdK. De gemeente Kerkrade draagt zorg voor de voorlichting van de inwoners van Kerkrade en de beantwoording van vragen hierover.

Social Media: er worden er regelmatig berichten op Facebookpagina van Veteranendag Kerkrade, GOC Parkstad en de gemeente geplaatst.

Websites Berichtgeving over het programma gebeurt primair op de website en social media van GOC Parkstad via “http://www.goc-parkstad.nl”www.goc-parkstad.nl Op “http://www.kerkrade.nl”www.kerkrade.nl wordt doorverwezen door middel van een link.

Programma

Zodra het programma voor 2019 bekend is, zal het hier te lezen zijn.

Route & Parkeren

Tijdens de 1e editie verwachten wij zo’n 500 deelnemers/belangstellenden. Deze deelnemers komen niet alleen maar uit de omgeving van Kerkrade..
Rondom het centrum van Kerkrade zijn er zo’n 700 a 800 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zullen gebruikt gaan worden om deelnemers en/of bezoekers te laten parkeren dichtbij de start en finishlocatie. Omdat er verder geen activiteiten zijn in en om Kerkrade op zaterdag 06 oktober kan hier gebruik van gemaakt worden.

De parkeerplaatsen rondom Kerkrade worden vooraf ook gecommuniceerd met de deelnemers/belangstellenden.

Routebeschrijving per auto:
Vanaf Eindhoven

Volg de A2 richting Maastricht/Heerlen en ga vanaf knooppunt Kerensheide richting Heerlen/Aken (A76). Vanaf knooppunt Ten Esschen richting Kerkrade (A76 en vanaf knooppunt Bocholtz de N281). Neem afslag Kerkrade en volg: “Kerkrade”…

Vanaf Aken

Na de grensovergang Aken/Heerlen (A4/A76) op het knooppunt Bocholtz richting Kerkrade (N281). Neem afslag Kerkrade en volg: “Kerkrade”…

Praktische informatie

Milieu

Het schoon houden is belangrijk voor de organisatie. Op de dag zelf worden er op de Markt diverse afvalbakken geplaatst, zodat eventuele afval direct in een afvalbak gegooid kan worden. Na afloop zorgt de organisatie, in samenwerking met de gemeente, dat hun omgeving wordt opgeruimd en geveegd. Zij zorgt ervoor dat de Markt weer schoon opgeleverd gaat worden.

Sponsorwerving reclame-uitingen

Het stichtingsbestuur (gedelegeerd aan Benno) is verantwoordelijk voor de zgn. sponsortegenprestaties.

  • Banners: “Sponsoruiting op doek met een maximale afmeting van 1 x 2,5 x 0,60 meter”
  • Plaatsen waar banners kunnen en mogen hangen zijn;
  • Aan dranghekken voor Raadhuis

Een sponsor mag als tegenprestatie voor zijn/haar donatie zelf een banner aanleveren, welke op één van de bovenstaande plaatsen opgehangen kan worden. Sponsors zorgt voor eigen gegevens op achterzijde banner.

Ophangen gebeurt door iemand van de vrijwilligers, onder coördinatie van Henk/Benno, en niet door de sponsor zelf. Zelf opgehangen banners worden verwijderd. Op te hangen banners kunnen tot uiterlijk 2 uur voor de aanvang (uiterlijk 06 oktober 08.00 uur) worden aangeleverd bij Henk/Benno. Na 18.00 uur kunnen de sponsoruitingen weer worden opgehaald in café d’r Wieetsjaf.

Vrienden van…

De werkgroep heeft tot doel het organiseren van een Veteranendag in Kerkrade. Hiervoor zoeken we “vrienden” die een financiële bijdrage willen geven om de kosten van deze dag mede te kunnen dekken. Iedereen kan vriend worden voor een bedrag van tenminste €50,- Jouw naam en/of beeldmerk(logo) wordt vermeld op deze FB-site, op de website en op speciale banners die prominent aanwezig zullen zijn die dag.
Lijkt het je wat? Stuur dan een mail naar:
 vdk@goc-parkstad.nl of secretariaat@goc-parkstad.nl

EHBO

Tijdens het evenement zijn er mobiele EHBO-ers.
De EHBO-ers beschikken over voldoende voorzieningen, zoals een ruim gesorteerde EHBO-kit met materiaal voor EHBO-hulpverlening, communicatiemiddelen. Verder zijn alle EHBO’ers ook opgeleid voor EHBO bij kinderen toe te passen.

alamiteitenvervoer

Calamiteitenroutes: Volgens gebruikelijke (gemeentelijke) voorziening.

Vrijwilligers

Op de dag zelf wordt er rekening gehouden met zo’n 30-40 vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen allemaal een hesje zodat ze herkenbaar zijn. Alle vrijwilligers worden vooraf geregistreerd. Zij krijgen een eet- en drinkbon te besteden bij de veldkeuken van hert GOC. Zijn zijn, zoals gebruikelijk, verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Kerkrade.

Verbindingen

Een goede communicatie met de juiste verbindingsmiddelen speelt een belangrijke rol bij een gestructureerde en gecoördineerde aanpak. Daarvoor gelden de volgende afspraken:

  • De organisatie houdt met elkaar contact door middel van porto’s. Indien deze niet werken wordt overgeschakeld op (privé) mobiele telefonie
  • Alle vrijwilligers zijn voorzien van een rasterkaart zodat ze weten wat te doen in geval van calamiteiten. Op deze kaart staat een schema (centrum Kerkrade) en belangrijke telefoonnummers.